Teknik, sekretess, leverans

 

Teknik

Windows och Mac 

MS Office 2011 för Mac och PC, Word, Excel

PDF Creator, Adobe Acrobat

Egenutvecklade verktyg

 

Sekretess och konfidentialitet

Jag följer Kammarkollegiets yrkesetiska regler. Alla uppdrag hanteras med största sekretess. Alla kunder, uppgifter och översättningar förblir fullständigt konfidentiella.

 

Tystnadsplikten är reglerad i lag. Bestämmelserna återfinns i två lagar:

• Lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.

• Sekretesslagen (1980:100)

Sekretessbestämmelserna finns till skydd för det allmännas intressen och den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden.

 

Leverans

Uppdragen levereras efter överenskommelse med beställaren i Word- eller pdf-filer, via e-post alternativt som utskrift via posten. Normal leveranstid är en vecka. Ring eller skicka e-post för expressöversättningar.

 

Priser

Priset för en översättning beräknas per ord. Priset varierar generellt med avseende på textens omfattning, svårighetsgrad och begärd leveranstid.

Textbearbetning, korrekturläsning, granskning och andra tjänster debiteras per timme. Taxan beräknas enligt den tid som krävs för uppgiften

 

Instruktioner

Ge instruktioner om du har särskilda krav och önskemål om leveranstid, översättningens eller korrekturläsningens format, typsnitt, teckenstorlek mm.

 

Översättning är en process

Att utföra en översättning handlar inte om att översätta enstaka ord eller fraser. Ett professionellt översättningsarbete är en process som leder till en produkt, nämligen måltexten.

 

Arbetet börjar med att läsa igenom källtexten. Därefter gör man en textanalys:

Vad är textens budskap, syfte och stilart? Är tonen formell, informell, humoristisk, slang, saklig ...? Är det sakprosa, vardagligt språk, skönlitteratur, kanslispråk, högtidligt eller en blandning av två eller flera av dessa stilarter? Vem läser översättningen och var? Efter den här analysen väljer man en relevant översättningsstrategi och börjar översätta källtexten. Källtexten översätts så att samma budskap och innehåll förmedlas i måltexten. Översättning skall i möjligaste mån återge alla nyanser och stilistiska kvaliteter på ett korrekt sätt och med rätt ordval.

 

 

Länkar:

Cecilia Falk | Kammarkollegiet | TÖI | FAT Översättarcentrum | SFÖ | Svenska Språkrådet | Språkbanken | Svensk lagsamling

   

  

 

E-post translation@hormozi.se | Tel 08-624 22 08 | Mobil 070-742 37 21 | Bankgiro 5831-5276

 

 

 

 

Översättning

 

Persiska > svenska

Svenska > persiska

Dari > svenska

 

Korrekturläsning

 

Textbearbetning

 

Språkgranskning

 

 

 

 

 

 

Hadi Hormozi